תקנון

1.  כללי

1.1. אתר החברה (להלן: "האתר") מספק מידע בנוגע למותגי אלכוהול, יין ובירה בינלאומיים המיובאים ו/או המופצים על ידי החברה ו/או כספיריטס לרבות תחת השם כספי משקאות חריפים ("המוצרים"). בנוסף, עתיד להציע למשתמשים באתר שירותים נוספים לרבות, רכישה של המוצרים והשתתפות בסדנאות. חלק מהשירותים מוצעים בחינם ואילו חלק אחר מהשירותים מוצעים בתשלום, כמפורט באתר (להלן: "השירותים").

1.2. השימוש באתר, לרבות השירותים המוצעים בו (להלן: "השימוש"), כפופים ומותנים בהסכמת המשתמש לתנאי תקנון זה (להלן: "התקנון") ולמדיניות הפרטיות. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן ומדיניות הפרטיות והשימוש בשירותים על פי הקבועים בתקנון ובמדיניות הפרטיות, חלה בכל עת על המשתמש בלבד. כל שימוש במי מהשירותים המוצעים באתר וכן כל כניסה אל האתר, מעידים על הסכמת המשתמש לתנאי התקנון ולמדיניות הפרטיות.

1.3. מובהר, כי על פי דין רכישה של מוצרים אלכוהוליים מותרת אך ורק מגיל 18 ומעלה. בעת כניסת המשתמש לאתר מצהיר ומתחייב המשתמש כי מלאו לו 18 שנים (לפחות).

1.4.אזהרה: "צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!".

1.5. תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

1.6. בתקנון זה יפורשו המונחים הבאים כמפורט להלן:

"אתר האינטרנט":אתר האינטרנט שכתובתו: https://www.caspirits.com  
"החברה":איסבקו – חברה ישראלית למשקאות בע"מ, ח.פ. 511563892;
"כספיריטס":כספיריטס בע"מ, ח.פ. 513424481;
"מוצר":כל סחורה ו/או שירות אשר תבחר בעתיד החברה להציע לציבור המשתמשים באתר, בתמורה ו/או שלא בתמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה;
"מדיניות הפרטיות":מדיניות הפרטיות של החברה, כפי שתחול מעת לעת, אשר מתפרסמת באתר;
"מידע":כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר וכן מידע המופיע בכל מדיה קיימת לרבות בקשר עם המוצרים, ובכלל זה במלל, תמונות, ציורים, אלמנטים גראפיים, רישומים לרבות העיצוב של כל אלה;
"משתמש":כל אדם ו/או גורם מכל מין וסוג, אשר נכנס לאתר.

2. קניין רוחני

2.1. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שהאתר, זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע באתר ובקשר למוצרים לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר מכל מין וסוג במוצרים ובמידע, שייכים לכספיריטס ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים, לפי העניין, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע. בהתאם, המשתמש מתחייב שלא להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להעביר את המידע המפורט באתר לצדדים שלישיים ו/או לעשות כל שימוש אחר במידע ו/או באתר, למעט למטרה הספציפית המפורטת בתקנון זה.

2.2. השם "כספיריטס" הוא סימן מסחר רשום ובהתאם אין לעשות בו כל שימוש ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.  

2.3. חלקים שונים מהמידע ומהתמונות באתר, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין החברה ו/או כספיריטס לבין חברות וצדדים שלישיים אחרים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או את התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב ובהתאם לתנאי השימוש או ההרשאה של החברה.

3. מדיניות פרטיות

3.1. החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר.

3.2. החברה אינה משתמשת בטכנולוגיית cookies ו/או בטכנולוגיות דומות ואינה אוספת מידע בנוגע למשתמשים באתר ואינה מעבירה מידע בנוגע למשתמשים לצדדים שלישים.

3.3. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר החברה. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר של החברה.

4.  אחריות מוגבלת

4.1. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית בשום צורה ואופן לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשירותים ובמידע לרבות זה המתפרסם באתר וכי האחריות הבלעדית לשימוש כאמור תהיה על המשתמש.

4.2. תמונות של המוצרים וכן כל מידע אחר המתפרסם באתר מוצג לצורך ההמחשה בלבד ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או כספיריטס ו/או מי מטעמה בקשר עם מידע לרבות תמונות המפורסמות באתר, לרבות בגין הבדלים בגודל המוצר, במראה וכו' בין התמונות לבין המוצרים שיסופקו בפועל על ידי החברה.

4.3. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שלמרות שהחברה פועלת על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, הרי שייתכנו ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש ו/או שיבושים, והכל, בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או בגין צדדים שלישיים ו/או מכל טעם אחר. מובהר בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור היעדר האחריות מתייחסת, בין היתר, גם למידע הבא: מחירים, מחירונים, כתבות, מודעות וכו'.

4.4. החברה אינה מתחייבת, כי השימוש במידע ו/או באתר ייעשה ללא הפרעה, טעויות, נזקים, קלקולים או תקלות.

4.5. השירותים מוצעים למשתמש כמות שהם, והמשתמש לא יעלה כל טענה בנוגע להתאמתם לצרכיו.

4.6. החברה תהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הקבוצה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

4.7. המשתמש מסכים כי החברה תכלול פרסום באתר, לרבות באמצעות פרסום "באנרים" ו/או כתבות פרסומיות ו/או כל שימוש אחר שהחברה תמצא לנכון כגון:  pop up;  pop under, פרסום קולי; וידאו וכו'.

5. הגבלת אחריות

5.1. השימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה (ובכלל זה, כספיריטס), לרבות מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל נזק ישר או עקיף ומכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש ו/או לרוכש ו/או לצד שלישי כלשהוא הנובע ו/או הקשור ל: 

(א) שימוש באתר, במידע באתר, ובשירותים ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת אשר מונעת את השתתפות המשתמש באתר ו/או כשלים בהעברת המידע, בין אם שנגרמו בזדון על ידי צד שלישי כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

(ב) הפרה מצד המשתמש של התנאים המפורטים בתקנון זה ו/או להפרה של הוראות הדין בין אם הפרה כאמור בוצעה בזדון ו/או ברשלנות.

(ג) אירוע המהווה כוח עליון, כהגדרתו בדין.

(ד) מעשה או מחדל שמקורו בצד שלישי.

(ה) כל מקרה אחר של הפרה (במעשה או במחדל) של הוראות התקנון ו/או מדיניות הפרטיות ו/או הוראות כל דין.

6.  כללי

6.1.  מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה ומדיניות הפרטיות יחייב את החברה.

6.2. החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש בדבר ביצוע השינוי ו/או תוכנו. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו באתר.

6.3. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון האתר ולמדיניות הפרטיות ומסכים להוראותיו, וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

6.4. תקנון זה ביחד עם מדיניות הפרטיות יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש ובין החברה ו/או מי מטעמה.

6.5. בשימושו באתר מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהאתר פועל ברשת האינטרנט ומטבעו תלוי בגורמים שונים כמו ספקי תקשורת ותשתית, שרתים וכדומה. החברה אינה מתחייבת לזמינות מלאה של האתר ו/או לתקינות פעילות האתר.

6.6. החברה נוקטת אמצעי אבטחה. יחד עם זאת, האתר חשוף לפריצות אבטחה וחדירה לשרתיו. שימוש באתר משחרר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו עקב שימוש לרעה שנעשה באתר ובין היתר פריצות אבטחה וחדירה לשרתי האתר לכל סיבה שהיא.

6.7. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה (לרבות כספיריטס) בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) שייגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או מדיניות הפרטיות ו/או פגיעה בזכויות החברה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי עקב שימוש המשתמש באתר.

6.8. החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליף מוצרים ו/או לשנות את תקנון האתר ו/או את מדיניות הפרטיות ו/או לבטל את האתר ו/או חלק מפעילותיו של האתר – לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

6.9. בכל עת תהא החברה רשאית להוסיף שירותים נוספים באתר לרבות, מכירה של מוצרים וסדנאות.

6.10. המשתמש באתר מסכים בזאת, כי כל תביעה /ו או דרישה נגד החברה (לרבות כספיריטס) תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד תחילת הפרסום הרלוונטי באתר, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח – 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

6.11. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של החברה מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.

6.12. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בחיפה, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

6.13. חברה תהיה רשאית לחסום לאלתר את השירותים ואת השימוש באתר במידה והמשתמש השתמש באתר ו/או בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.     

המשתמש מסכים ומאשר כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאתר מהווה הסכמה לכל האמור לעיל. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.